Vedtægter for

HASLE IDRÆTSFORENING

 

 

§ 1. NAVN

Stk. 1: Foreningens navn er: HASLE IDRÆTSFORENING (H.I.F. eller Hasle I.F.)

Foreningen er en sammenslutning af Hasle Idrætsforening stiftet 22.3.1905 og I.F.Standard stiftet 2.5.1932.

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Foreningen er tilsluttet DGI (Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idræts-Forbund).

 

§ 2. FORMÅL

Stk. 1: Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 3. MEDLEMSKAB

Stk. 1: Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, når de vedkender sig nærværende vedtægter, således at der:

a.       Som aktive optages alle idrætsudøvere, der er amatører i henhold til Danmarks Idræts-Forbunds amatørregler.

b.      Som passive optages alle, der har interesse for idrætten eller foreningen, dog kan disse ikke deltage i nogen konkurrence eller træning.

c.       Som æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne medlemmer, der i en længere årrække har virket til foreningens gavn og trivsel.

Optagelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til trænere, ledere eller bestyrelsen.

Det er bestyrelsen, der afgør om vedkommende kan optages.

 

§ 4. KONTINGENT

Stk. 1: Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer er dog kontingentfri.

Stk. 2: Aktive medlemmer, der overgår til passivt medlemskab eller udmelder sig, kan ikke indtræde igen som aktivt medlem indenfor 1 år, uden medlemmet betaler kontingentet beregnet som aktiv i den mellemliggende periode.

Stk. 3: Bestyrelsen har ret til at dispensere fra ovennævnte kontingentbestemmelser, hvis særlige forhold gør sig gældende.


§ 5. MEDLEMSFORPLIGTELSER

Stk. 1: Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens love, de reglementer og forordninger, som bestyrelsen til enhver tid måtte finde formålstjenligt at opretholde.

Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde alle sådanne love, forordninger og reglementer, som foreningen til enhver tid måtte blive dikteret af de specialforbund eller lignende, som foreningen er og måske fremtidig måtte blive medlem af.

Stk. 2: Det er medlemmernes pligt i klublokaler, ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, når foreningen repræsenteres, altid at handle i sportens ånd og bevare en nobel og sømmelig optræden og aldrig bevidst modarbejde trufne foranstaltninger til opnåelse af et sportsligt formål.

Stk. 3: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 6. UDMELDELSE – EKSKLUSION

Stk. 1: Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Stk. 2: Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 3: Overtrædelse af medlemsforpligtelser kan medføre øjeblikkelig eksklusion. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan ankes på førstkommende generalforsamling. Den ekskluderede har adgang til generalforsamlingen med ret til at forsvare sig.

Stk. 4: Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver mindst 2/3 af de afgivende gyldige stemmer for udelukkelse. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

§ 7. GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Alle generalforsamlinger skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i Bornholms Tidende.

Ordinær generalforsamling skal afholdes 1 gang om året, inden udgangen af marts måned.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen eller af et afdelingsudvalg.

 Stk. 3: På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.       Formandens beretning.

3.       Beretninger fra udvalgene i henhold til foreningsplan.

4.       Aflæggelse af det reviderede regnskab.

5.       Behandling af indkomne forslag.

6.       Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år.

7.       Valg til forretningsudvalg

I lige årstal vælges for 2 år

a.       Formand

b.      2 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant

I ulige årstal vælges for 2 år

a.       Kasserer

b.      1 forretningsudvalgsmedlem og 1 suppleant

8.       Valg af klubhustilsyn, mindst 2 medlemmer for 1 år

9.       Valg af fanebærer

10.   Valg af revisor. Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant, blandt medlemmerne uden for bestyrelsen og afdelingsudvalg.

11.   Eventuelt

Stk. 4: Alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen måtte foreligge, dog undtaget de i § 6, § 11 og § 12 omtalte forhold.

Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde. Stemmeafgivningen foregår på den måde dirigenten finder mest hensigtsmæssigt. Hvis blot ét medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkalde til sådan senest 30 dage efter, at mindst 25 af foreningens medlemmer, der er fyldt 15 år, har indgivet begæring herom med angivelse af forhandlingsemnet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indvarsles og afvikles som ordinær generalforsamling.

 

§ 9. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, afgiver bestyrelse og afdelingerne driftsregnskab samt status til revisoren.

Stk. 2: Foreningens likvide formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

 

§ 10. LEDELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen leder foreningen og skal overvåge, at dens love og reglementer overholdes. Bestyrelsen består af de 5 generalforsamlingsvalgte samt 1 repræsentant fra hver afdeling, ifølge generalforsamlings godkendt foreningsplan.

Stk. 2: Et forretningsudvalg, bestående af de 5 generalforsamlingsvalgte, passer den daglige forretningsgang og handler i sager, der ikke tåler udsættelse, men er pligtige til at forebringe alt passeret på førstkommende bestyrelsesmøde.

Forretningsudvalget vælger af sin midte næstformand og sekretær.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af det samlede forretningsudvalg.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke foretage salg eller køb af fast ejendom eller påtage sig forpligtelser, hvorved sådanne behæftes.

Bestyrelsen har ret til at supplere sig med hjælpere blandt medlemmerne.

Stk. 5: Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden og skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne, dog kan et flertal i bestyrelsen beslutte, at enkelte dagsordenpunkter kan behandles på lukket møde.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen er mødt og formanden eller næstformanden er tilstede. Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

Kassereren er ansvarlig for førelse af regnskab og medlemskartotek.

Sekretæren fører en protokol, hvori alle beslutninger og vigtige begivenheder indenfor foreningen føres.

Protokollen underskrives af bestyrelsen, senest ved næste møde.

Stk. 6: Valg af medlemmer til de enkelte afdelingsudvalg foretages på et medlemsmøde i afdelingerne inden 15. februar. I lige år vælges et lige antal medlemmer og i ulige år vælges et ulige antal medlemmer, desuden vælges hvert år 1 suppleant. Alle valg er for 2 år. Udvalgene konstituerer sig umiddelbart efter medlemsmøderne med formand, sekretær og kasserer.

Udvalgene fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalgene fører protokol over vedtagne beslutninger og er kun beslutningsdygtige, når over halvdelen er mødt, og formanden er tilstede. Vedtagelse i udvalgene kræver, at over halvdelen af udvalget stemmer herfor.

Udvalgene er underudvalg og skal følge de af bestyrelsen givne retningslinjer for arbejdet.

Stk. 7: En leder eller træner må under ingen omstændigheder lægge pres på medlemmerne for at få dem til at tilslutte sig en bestemt idrætsgren på bekostning af en anden.

 

§ 11. LOVÆNDRINGER

Stk. 1: For at vedtage nye love eller ved lovændringer kræves der 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

§ 12. OPLØSNING

Stk. 1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en til dette formål indkaldt generalforsamling, og mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, må da stemme for opløsningen.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele idræts- og ungdomsarbejdet i Bornholms Regionskommune, efter generalforsamlingens bestemmelser.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. februar 2011.

 

 

Bestyrelsen

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle