Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle